Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων για Διοικητικές Θέσεις στον Δήμο Ύψωνα

Αποτελέσματα Εξέτασης για Θέση Υγειονομικού Λειτουργού Αποτελέσματα Εξέτασης για τη Θέση του Δημοτικού Ταμία Αποτελέσματα εξέτασης για Θέση Δημοτικού Γραμματέα Αποτελέσματα Εξέτασης για Θέση Δημοτικού Μηχανικού